Азот (N)

Азотът е съставна част на много органични съединения в растенията (белтъци, аминокиселини, амиди, нуклеинови киселини, хлорофил, и др.), които изпълняват изключително важни функции. Азотът е съществена част в хлорофила и играе важна роля в процеса на фотосинтезата, в образуването на листната маса, изхранването на растенията и оттам формирането на плодовете и семената. Оптималното съдържание на азот е различно през отделните фази от развитието на растенията. В почвите азотът е обикновено в недостиг и азотното торене е задължително през отглеждането на културите.

РАСТЕНИЯТА ИМАТ НАЙ-ГОЛЯМА НУЖДА ОТ АЗОТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЛИСТНАТА МАСА, ЗАЛАГАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ И НАРАСТВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ.

ВИДОВЕ ТОРЕНЕ

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Основните азотни торове са амониев нитрат и карбамид.

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

В остри фази на дефицит листното торене е ефективен метод, но нуждите от
азот са твърде големи, за да се разчита изцяло на листно подхранване.
ГРОГРИЙН УНИВЕРСАЛЕН, БАЛАНСИРАН И ВЕГЕТАТИВЕН, ГРОГРИЙН 5  МУЛТИ са с равни части от Азот : Фосфор : Калий и Микроелементи и позволяват силно развитие на листата, нарастването и засилването на процесите на фотосинтеза и хранене на растенията.

КАПКОВО ПРИЛОЖЕНИЕ – МИКРОТОРЕНЕ

Капковото приложение на азотните торове е бързо и ефективно. Лесното усвояване на азота от растенията води до появата на различни проблеми, свързани с недостиг на калий, калций, магнезий, микроелементи и т.н. Затова се препоръчва при азотното торене да се добавя винаги и тези елементри от който дадената култура изпитва най-голяма нужда във фазата на торене. Най-често това са магнезий, калций, калий, желязо, сяра и други. Растенията са по-здрави, със стабилен растеж и подобрен жизнен статус.

При недостиг на азот, растенията забавят растежа си, по-трудно образуват генеративни органи – цветове, кочани и др. Долните листа пожълтяват и изсъхват. Причината не е в засушаването, а в торенето./ Добрич/
Дефицитът на азот се проявява при образуването на хлорофила и в растежа на растителния организъм и в оцветяването на листата – те стават бледозелени до жълтозелени и дори жълти. За постигане на високи и устойчиви добиви задължително е азотното торене да е съобразено с торовата норма за културата. Осигуряването на азотната норма е задължително условие за успешно развитие на растенията и добър финансов реазултат.

БАЛАНСИРАНОТО АЗОТНО ТОРЕНЕ
ГАРАНТИРАН ВИСОК ДОБИВ