ТОРОВИ ПРОГРАМИ И СХЕМИ

design

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПИ

ТОРОВИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СХЕМА ЗА ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА ВИСОКОДОБИВНО И КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ФАКТОРИТЕ В СЪСТАВЯНЕТО НА ТОРОВИТЕ СХЕМИ СА:

– Вид и хранителни изисквания на културите;
– Запасеност с хранителни елементи на почвата;
– Предшественик и сеитбооборот;
– Вид и структура на почвата;
– Агроклиматични особености;
– Начин на напояване и торене (капково, дъждуване, гравитачно и др.).

ЗАЩО СА НУЖНИ ТОРОВИ СХЕМИ?

Различните култури, сортове и хибриди се отличават по своите хранителни изисквания, както по време и количество на торене, така и по съотношение и видиве хранителни елементи – торове.
Основното торене се явява недостатъчно за оптимален и качествен добив до края на развитието на растенията. Внесените в началото хранителни вещества се оползотворяват бързо в образуване на стъбла, листа, плодове, цветове, корени и последващите етапи се наблюдават дефицити на хранителни елементи, които намаляват добива и влошават качеството. Само с употребата на проверени торови схеми е възможно запазване на качество и добив.
Основните фактори за сигурен добив са торенето, генетичният потенциал на семената, агротехниката, почвата и растителната защита. От изброените фактори само торенето винаги гарантира възвръщаемост на вложените средства.

ПРЕДИМСТВА НА ТОРЕНЕТО ПО СХЕМА

1. Културата има възможности за достигане на пълен биологичен потенциал.
2. Ускоряване на развитието и скъсяване на „непродуктивните фази” (активен растеж, образуване на листа,
младенчески период – овощни, лозя) забавено зреене.
3. Балансирано развитие на растенията:
– по-малко неоправдани разходи;
– без прерастване – полягане;
– нормално цветообразуване, задържане на цветовете;
– активна листна маса без дефицити;
– торене само с нужните хранителни елементи;
– по-ефективна растителна защита;
– по-здрави и устойчиви на болести и неприятели растения.

ПРАКТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВИ ПРОГРАМИ

Минералните торове се избират според културата, характеристиките им, способа на торене и вида поливане. База е основното торене, с което се обезпечават най-много до 75% от нужните вещества. В Програмите са дадени следните начини на осигуряване с хранителни вещества-торене:
– третиране на семена с микроторове;
– основно-запасяващо торене;
– предсеитбено торене;
– подхранващо торене;
– вегетационно торене;
– листно торене;
– микроторене (торене с капково напояване-фертигация) и други.
Поддържането на оптимален хранителен режим е лесно и удобно по предложените програми. Представяме Ви торови модели за повечето култури в България. Всеки производител може да адаптира предложените програми точно, според неговите конкретни условия на отглеждане и практика. Желаеме Ви успех и отлична реализация.

design